ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali

عکس عاشقانه :مطلب عاشقانه:متن عاشقانه:عاشقانه
سلام دوستــــــان عزیــــــزم ميتــــــونين انتقــــــادات و پيشنهــــــادات

و متن هــــــاي قشنگتــــــونو از طریق این شمــــــاره  برام ارســــــال كنين

09373973349

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, عکس, عاشقانه, مطلب عاشقانه, متن عاشقانه
دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳| 16:54 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

یڪ روز مـی بـوسـمـت ! 

یڪ روز ڪه بــاران مــی بـارد 

یڪ روز ڪه چـتــرٍمــان دو نـفـره شـده 

یڪ روز ڪه هـمـه جــا حـسـابـی خـیس خـیس اَســت 

یڪ روز ڪه گـونـه هـایــت از سـرمــا سـرخ سـرخ شــده 

آرامـتــر اَز هــر چـه تــصــورش ڪنــی 

آهـسـتــه مـی بـوسـمــت . . .


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, عکس, عاشقانه, مطلب عاشقانه, متن عاشقانه
دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳| 16:48 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

" زندگـــــی " معنـــی پیچیده ای نــدارد !همین که " تـــــو " باشــی . . .این ، تمـــــــام زندگی است

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, عکس, عاشقانه, مطلب عاشقانه, متن عاشقانه
دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳| 16:41 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

کاری ار قلـــــمَ م ساخته نیست


دلـــــم ولی..


هنـــــوز در مداره درد می تپـــــد

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, عکس, عاشقانه, مطلب عاشقانه, متن عاشقانه
شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳| 18:20 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

بوی زنانـگـی ات را

به دست باد نــسـپـار

مرد هـــــای شهـــــر ،

به باد میدهنـــــد مردانگـیِ شـــــان را ........

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, عکس, عاشقانه, مطلب عاشقانه, متن عاشقانه
شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳| 18:17 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

تــو ..

مــاه را دوســت داری ........

مــــــن!

مـاه هــاست کـــه ، تـــو را ..

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه, عکس, عاشقانه, مطلب عاشقانه, متن عاشقانه
شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳| 18:16 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

می شـــــود در همین لحظـــــه

از راه برســـــی و

جـــــوری مرا در آغوش بگیـــــری

که حتی عقربه هـــــا هـــــم........

جـــــرات نکنند

از این لحظه عبور کننـــــد؟؟؟

و من به اندازه ی تمـــــام روزهای

کم بـــــودنت

تـــــو را ببویـــــم و

در این زمـــــان متوقف

سالهـــــا در آغوشت زندگی کنـــــم

بی ترس فـــــردا هـــــا...

 

 


برچسب‌ها: عکس
شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳| 18:14 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

هــیچ چیز غم انگیزتر از این نیست ڪهـ

ڪسے ڪهـ دوستش دارے

هــیچ تلاشے براے نگهـ داشتنت نڪند!

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳| 17:46 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

خواستند 

از عشق 

آغوش و بوسهـ را 

حذ؋ ڪنند 

عشق 

از آغوش و بوسهـ 

حذ؋ شد...

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳| 17:39 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

از " نبودنـــــت " دلـــگیر نیستم...

از اینکه روزگاری

"همه ی دنیایم بـــــــودی "

دلگـیــــــــرم.

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳| 17:37 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

چَندان هــم دور نیستی،


فـَقط به انــــدازه ی یڪ نمیدانـم 


از مـن فاصِلـﮧ گِرفته ای!!


آری،نِمیدانم ڪـُجایی

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳| 17:31 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

مُهم نیست دوستم داری یا نَـه


مُهم ایـن استـــ کِـﮧ مـَـن هَــستـــَم ؛


عـِشق هـَست وَ هَواے اِحساسَــم هَنــوز آبے ست . . .!

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳| 17:7 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

دلم بهــــــانه ای میخواهد برای ادامه زنــــــدگی…


مثل یک بوسه عاشقــــــانه که یادم بیــــــاورد هنوز زنــــــده ام !

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳| 16:58 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

کمی مهــــــربانتر باش لطفــــــا!!!

برای شــــــانه ام سنگیــــــن است

ایــــــن...

ســــــرسنگینی هــــــا

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳| 17:10 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

من از تــــــرس ِ فرداهای بی تــو

همه ی ثانیه هــــــا را

به سکــــــوت واداشتــــــه ام 

شــــــاید

تــــــو

در همــــــان دیروز

باقی بمــــــانی ....

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳| 17:2 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

یبینی در امتـــــــداد ِ این انتــــــــــظار طولانی

دگر غــــزلی نیســـــتم

لبـــریز از شـــور ِ عشــق تو ،

شده ام مرثــــــیه ای ، که ملامــــال ِ درد است......!!!

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳| 16:51 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

دوســـت داشتنت هرگـــز برایـم تکـــراری نمـے شـود! 

 تــــــــو...


 همیشــــہ شعـــر تازه ی منــــــے..

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳| 16:43 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

امشب به مهمانی تــــــو می آیــــــم

نه چشمــــــان فریبنده ات را میخواهــــــم

و نه لبــــــان خیس تبــــــدارت را

مرا یک آغــــــوش به وسعت دستــــــانت کافی است

دلــــــم گرفته........

غم هایــــــم را بغل کن

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳| 16:41 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

دسـتـانـم شـایـد

اما دلم نمی رود به نوشتن!

این کلمات به هم دوخته شده کجا...

احساسات من کجا . . .

ایـن بـار . . .

نـخـوانـده مـرا بـفـهـم . . .

 

 


برچسب‌ها: عکس عشقانه
دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳| 17:21 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

چه شوری میزند دلم وقتی !!!!!!! در چشم دیگران آنقدر شیرین میشوی...

 

 


برچسب‌ها: عکس عشقانه
دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳| 17:12 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

 

او هیــــچ وقت نــــرفت !

فقط پــــایش لغزیــــد !

ســــرش به اتفــــاق تازه ای خــــورد !

و آلزایمــــر گــــرفت !

همیــــن

 

 


برچسب‌ها: عکس عشقانه
دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳| 17:9 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

 

 

همیشه سکــــوت

به معنــــای پیروزی تــــو نیست.

گــــاهی سکوت می کنــــم تا بفهمی

چه بی صــــدا باختــــی.

 


برچسب‌ها: عکس عشقانه
دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳| 17:2 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

قشنگترین اتفـــــاق ذهنـــــم

حادثه ی شنیـــــدن صـــــدای تو بود ...!

چقدر تنهایـــــم

وقتـــــی

گاهی کـــــم می شـــــوی ...!


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳| 16:33 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

مترسک نـــــاز میکنـــــد

کلاغ هـــــا فریاد میزننـــــد

ومن

سکوت میکنـــــم

این مزرعه زنـــــدگی مـــــن است

خشـــــک وبی نشـــــان

 

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳| 16:29 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| | 

 

قاصدکهــــــای امروزه هم هرزه شــــــدن


فوتشاــــــن که میکنــــــی

 

با آرزوهــــــایت


"لاســ"


میزننــــــد...!!!!

 


برچسب‌ها: عکس عاشقانه
سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳| 16:44 |ali❤❤خــــــــــــــــاص❤❤ali| |